Підготовчі курси

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності вступника є текстовий диктант.
Мета вступного диктанту – перевірити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності вступників, рівень сформованих умінь і навичок.
Завдання вступного диктанту – перевірити вміння вступників правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; уміння використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформлювати роботу.
Диктанти для вступних іспитів з української мови підготовані з урахуванням вимог чинної програми з української мови та Державного освітнього стандарту з української мови.
Для написання вступного диктанту відводиться одна астрономічна година.
Для проведення вступного випробування у формі диктанту використовується текст, доступний для учнів 9 класу, обсягом 160–170 слів.
Результати вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

При підготовці тексту диктанту реалізуються такі вимоги:
*      цілісність і завершеність тексту, зрозумілість і доступність його змісту абітурієнтам;
*      насиченість тексту орфограмами й пунктограмами відповідно до діючої програми;
*      відображення в текстах основних тенденцій розвитку сучасної української мови, відповідність її нормам;
*      диктант є зв’язним текстом із творів художньої літератури, науково-публіцистичних статей;
*      текст має значний виховний та пізнавальний потенціал, забезпечує реалізацію культурологічного принципу навчання української мови.

Методика проведення вступного диктанту
з української мови
Методика проведення диктанту є традиційною, узвичаєною, виробленою у своїх головних рисах, проте проведення вступного випробування у формі диктанту має певні особливості.
Вид роботи й назву тексту викладач записує на дошці. Спочатку викладач читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів (з огляду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них практично відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої лексики тощо). Викладач може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовку, запис автора чи джерела тексту та ін.
Після прочитання всього тексту викладач читає перше речення повністю, а абітурієнти уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку слід вважати словосполучення з двох-п’яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Викладач може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників абітурієнти недочули якогось слова або словосполучення). Після того як абітурієнти запишуть усе речення, його слід прочитати повністю повторно, аби абітурієнти мали змогу перевірити записане.
У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Викладач обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи цим самим змогу абітурієнтам ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст слід диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб абітурієнти встигали вільно його записувати.
Після повторного читання всього тексту диктанти збираються. Часу для додаткової перевірки виділяти не слід: сумніви щодо правописного оформлення роботи абітурієнти повинні вирішувати в процесі написання.

Перевірка й оцінювання робіт
Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою.
Диктант, як це і визначено чинною програмою з української мови, оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оцінюються однаково;
- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою;
- однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються різними помилками;
- п'ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;
- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються;
- розрізняють грубі та негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:
1) винятки з усіх правил;
2) написання великої літери в складних власних назвах;
3) правопис разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, що вимагають розрізнення НЕ і НІ (у сполученнях на кшталт не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
5) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;
6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;
7) заміна українських літер російськими.
Під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою.

Нормативи оцінювання диктанту
Бали
Кількість помилок
Бали
Кількість помилок
1
15  і більше
7
4
2
13 -14
8
3
3
11 - 12
9
1+1 (негруба) - 2
4
9 - 10
10
1
5
7 - 8
11
1 (негруба)
6
5-6
12
0


Пам’ятка для абітурієнтів «Як писати диктант»
Готуючись до диктанту з української мови, візьміть до уваги кілька порад.
v  Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.
v  Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.
v  Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), вимагають лише уважного слухання. Для написання таких орфограм тренуйте слух.
v  Пам'ятайте, що існують такі правила орфографії, які розходяться з правилами орфоепії: чується [стобойу], а пишеться з тобою, відповідно: [миелуйеис':а] – милуєшся, [зустр'ічайуц':а] – зустрічаються тощо. Ці орфограми пишуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови, систему відмінювання й дієвідмінювання. Уважно прослухайте текст диктанту. Коли викладач зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не робіть ніяких записів.
v  Починайте записувати речення лише тоді, коли викладач почне його читати частинами, роблячи тривалі паузи.
v  Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію (написання слів), але не треба забувати й про розділові знаки. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонацію й особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьому важливу роль відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити кому, а більш помітну – на місці двокрапки чи тире; явна пауза означає, що треба поставити крапку з комою). Сконцентруйте свою увагу під час написання диктанту.
v  Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування. Бажано подумки озвучувати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.
v  Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в роботу сусіда (як доводить практика, на це, по-перше, витрачається час, якого і так мало, а, по-друге, потім часто доводиться шкодувати через помилку, допущену внаслідок такого виправлення).
          Успіхів!

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.     Ющук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 2007.
2.     Український правопис. - К.: Наукова думка, 2012.
3.     Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.
4.     Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
5.     Дудка О.О., Шевелева Л.А. Український правопис. Практикум. 5-11 класи. – В-во «Гімназія», 2011.
6.     Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2007.
7.     Орфографія української мови: просто про складне / Радченко І. – К.: Шкільний світ, 2008.


**************************************
Завдання для вступників: 
напишіть запропоновані аудіодиктанти, вони допоможуть вам писати
без помилок.

Диктант 1. Писанка
Диктант 2. Світ ловив його, та не спіймав
Диктант 3. Город біля хати
Диктант 4. Ікона з Богданом Хмельницьким
Диктант 5. Харківська перлина
Диктант 6. Барвінок
Диктант 7. Парк "Софіївка"
Диктант 8. Папороть
Диктант 9. Уночі собор молодіє
Диктант 10. Молодий Франко
Диктант 11. Канікули
Диктант 12. Веселка
Диктант 13. Маріїнський палац у Києві
Диктант 14. Перші українські книги
Диктант 15. Затишно й добре вдома

Тексти диктантів можна подивитися тут